Diidxa' zá nirú

Padiuxi

Yaza biaani'di' guya'ni ti ganda guireeche xtiidxa' ca binnizá ne cadi guinitini, rari' zadxelalu' gui'chi' ni cani' de ca xquendanu ne xtiidxanu, ne laaca zadxelalu' gui'chi' ndaaya' xti' Tata Diuxi.

Yaza biaaniꞌdiꞌ gucani ti ma ganda guidxela guiraꞌ ca binni riniꞌ diidxazá ti xilate lu internet ra ganda gundaꞌcaꞌ xtiidxacaꞌ ne gusisacacani ra tiica nuucaꞌ ndaaniꞌ gabiꞌ guidxilayúdiꞌ.