Guendaró

 

 

Guchachiꞌ guiiñaꞌ
Caldu ranchu
zé beelabihui
Guiñadoꞌ dxitabeela
 

"Cadi guendarósi  nga guibaniné binni, sinuque de guiráꞌ diidxaꞌ xtiꞌ Diuxi."

Mateu 4.4