xhaba Binnizá

Lari ni racu gunaa ndaani yooꞌ

Ora ma nuusica gunaa ra lidxicaꞌ la? Racucaꞌ chupa bizuudiꞌ chucu, nuu tu laa la? rabicani rabón; tobi xagueteꞌ ne tobi lugiáꞌ, ne laaca racucaꞌ ti bidaani sisi ni nexhe hilera lu.

Lari ni racu gunaa ora guiree

Ora guiree ca gunaa o checaꞌ luguiaa, racucaꞌ chupa bizuudiꞌ chucu o rabón, tobi xagueteꞌ ne tobi luguiáꞌ, ne luguiacani racucabe ti bizuudiꞌ sisi o luriguiéꞌ; nuu bizuudiꞌca de ti biequesi laa ne nuuni de cuchiá (de cuchiáca la? runicabeni chií ne chupa ndaa ne oracaruꞌ ma iguiidini); ne laaca racucabe ti bidaani sisi o luriguiéꞌ ni nexhe hilera lu.

Lari ni racu gunaa ora ché ti saa

Ora ché ti gunaa ti saa, racu chupa bizuudiꞌ chucu o rabón, tobi xagueteꞌ ne tobi lugiáꞌ, ne luguiani racube ti bizuudiꞌ quichiꞌ ni rabicabe refafu, ne luguiáꞌ bizuudiꞌ quichique racube ti buzuudiꞌ laseꞌ ni rienecabe casi rabona. Laaca racunebeni ti bidaaniguiéꞌ ni bidiibané seda o ti bidaaniꞌ nexheꞌ hilera guidubi lú, ne bidaaniꞌ gacubeque naquiiñeꞌ guidxaganeni rabona nacubeque.

Laaca zuguudabe chupa trenza iquebe ne listón, ne zucaabe ti guiéꞌ cuéꞌ iquebe, ne zandanebeni ca xpigaꞌbe.

Lari racu gunaa ora ché ti saa (buxa olan o bizuudiꞌ olan)

Ora ché ti gunaa ti saa, racu chupa bizuudiꞌ chucu o rabón, tobi xagueteꞌ ne tobi lugiáꞌ, ne luguiacani racube ti bizuudiꞌ quichiꞌ ni rabicabe refafu, ne luguiáꞌ bizuudiꞌ quichique racube ti buxa olán o bizuudiꞌ olan (ti buzuudiꞌ laseꞌ cá ti olan chonga ñee). Laaca racunebeni ti bidaaniꞌ guiéꞌ ni bidiibané seda, ne bidaaniꞌ gacubeque naquiiñeꞌ guidxaganeni buxa olán nacubeque.

Laaca zuguudabe chupa trenza iquebe ne listón, ne zucaabe ti guiéꞌ cuéꞌ iquebe, ne zandanebeni xpigaꞌbe.

Buxa olandiꞌ la? racucabeni ti ra biuu gunaa o ti domingu saa, ca lisaa si xti ca ni cachaganaꞌ racuni.

Traje ni racu gunaa

Ora chigacu ca gunaa traje xticaꞌ la?, nirú racucaꞌ chupa bizuudiꞌ chucu o rabón, tobi xagueteꞌ ne tobi lugiáꞌ, ne luguiacani racube ti bizuudiꞌ quichiꞌ ni rabicabe refafu, ne luguiáꞌ bizuudiꞌ quichica racube ti bizuudi’ lisu o terciopelu di’ba’ guié’ guidubi lú, ne ca ti olán chonga ñee; ne racucabe ti bidaani’ de laaca lari xti’ bizuudica ne laaca diiba’ ca guié’ ni diiba’ lu bizuudi’ca lúni.

Laaca zuguudabe chupa trenza iquebe ne listón, ne riliibini neza lucuacabe (liston ca la? naquiiñe guidxaganeni ca guiéꞌ cá lu lari nacubeca), ne laaca zucaabe guiéꞌ cuéꞌ iquebe, ne randabe ca xpigaꞌcabe. Ndiꞌ nga racu  gunaa ora cayuni lani xpidoꞌ, laaca racubeni ora cucheelabe o chigusiniguiꞌribe, ne laaca racu gunaa ni dxi guichaganáꞌ civil xisi la? riuu ti bidaaniꞌ quichiꞌ iquebe.

Gudiꞌdi si guirá nga biiya xtale binni ni zeeda de xtale guidxiro' ne guidxi huiini' ne gadxe gadxe diidxa' rini'ca, guiza' xtaleca' ne guiruti' ñanda nugaba' laaca', zuhuaaca' nezalú trono ne nezalú xiiñi' Diuxi, ne naazeca' ziña lu náca'.

Apocalipsis 7:9

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.