UNTI

Ndaaniꞌ Guidxiroꞌ Zaguita nabeza 17 millón de binni ni riniꞌ chonna gayuaa Chonna late gande ne tapa diidxaꞌ hualaꞌdxiꞌ, nga runi ca gubeedxeꞌ daꞌguꞌlisaa ni rutiixhicaꞌ diidxaꞌ ndaaniꞌ guidubi Zaguita UNTI, A.C cayunicaꞌ dxiiñaꞌ ti ma ganda guiaapaꞌ guiráꞌ ca diidxaꞌ hualaꞌdxiꞌ ni riniꞌ binni.

Dirección: Del rio, 23 Bis, Santa Catarina, Coyoacan, Ciudad de Mexico.

Email:info@untimexico.org

Tel. Oficina Nacional
+55 75912040
+55 75912041