Guchachiꞌ guiiñaꞌ

 

                Guchachi guiiñaꞌ


Ni racané guendaró

  • 2 guchachiꞌ
  • 10 bichooxe
  • Guiiñaꞌ
  • zidi
  • biá
  • aju
  • nisa

 

 


Modo raca guendaródiꞌ

Nirú naquiiñeꞌ guiree xquiꞌ ca guchachica, ne tidicame lú gui ti ganda guiaaxa xabaladicame ne raca ma guiruuxecame (pa guiree dxita ndaanicame la? guiáꞌricani ne chuꞌcani lade ca ndaa guchachica). naquiiñeꞌ guidaa chupa litru nisa ndaaniꞌ ti caserola, ne guiaba ca ndaa guchachica, aju ne zidi; ne ora ma candaabiꞌ guchachica ma guidaa biá iqueni, ne gache xquiꞌ ca bichooxeca ne guiaba iqueni zacaca ca guiiñaca ni raꞌbuꞌ chineni (zanda maca biruuxe la? o zacasi).